Využití technik NLP při vedení týmu

Confident coach looking at one of white collar workers during his speech
NLP Business Zkušenosti absolventů

Využití technik NLP při vedení týmu

O metodě Neurolingvistického Programování (NLP) jsem něco málo zaslechla již v minulosti. Trošku blíže jsem se s NLP setkala zhruba před rokem, kdy jsem si zakoupila online záznam z webináře Základy NLP, ale neměla jsem dost času se webináři věnovat. 

Vloni jsem dokončila pokročilý koučovací kurz s tím, že se letos připravím na certifikaci ACC. Můj úplně původní záměr, proč studovat koučink, vycházel z mé potřeby stát se lepším leaderem a z touhy pomoci svému týmu se samostatně rozvíjet. Když jsem koučovací kurz dokončila, říkala jsem si, že by stálo za to rozšířit znalosti o další techniky, abych mohla svým klientům a svým kolegům poskytnout lepší servis. Moje kolegyně z kurzu několikrát zmiňovala kurz NLP Practitioner, na který se přihlásila. Já se nechala strhnout jejím nadšením a přihlásila se taky.  

V této práci bych se ráda vrátila ke svému původnímu záměru, a to vedení týmu a zamyslela se nad využitím NLP technik při vedení a rozvoji týmu. 

Jedním z principů NLP je oddělit lidi jako takové od jejich chování. Z pohledu NLP to znamená, že změna chování je možná. Velmi důležité je uvědomit si, že každý z nás máme svou vlastní mapu světa. NLP nám dokáže, např. za pomoci užití správně zvolených otázek, pomoci přiblížit se k mapě světa druhého člověka. Zároveň tím druhému pomáháme zvědomit, co nám ve skutečnosti říká. Zda nám popisuje realitu nebo zda interpretuje, či dokonce hodnotí. Můžeme mu pomoci si uvědomit, zda to, co říká může být domněnka nebo třeba přesvědčení. Nicméně to je pouze součást NLP. Důležité je, že NLP nám dává efektivní metody nebo techniky, kterými můžeme pomoci druhému a mnohdy i sami sobě změnit svou vlastní mapu světa tak, aby nám byla prospěšnější. Za pomoci NLP lze změnit návyky, nechuť k činnosti, motivaci nebo třeba přesvědčení.

Naši mapu světa si tvoříme z toho, co vidíme, slyšíme a co cítíme. Tyto tři hlavní smysly tedy využíváme také pro její přepis. 

Užitečnost technik NLP při rozvoji jednotlivců a týmů

Využití technik NLP vnímám jako zajímavou dovednost vhodnou také pro manažery týmu. Např. správným stanovením typu člověka a zjištěním, zda reaguje lépe na vizuální, sluchové nebo pocitové vjemy s ním dokážeme lépe komunikovat. Správná komunikace nám pak dokáže pomoci získat větší důvěru a tím i zapojení lidí. 

Uvědomuji si, jak moc je jednotlivec pro tým důležitý. Posuneme-li jednotlivce, dynamika týmu se může výrazně změnit. Můžeme tím týmu umožnit posunout se na novou úroveň. Jako důsledek této změny může dojít ke zvýšení samostatnosti jednotlivých členů týmu a k jejich většímu zapojení, čímž se zvýší také efektivita práce a schopnost vzájemně spolupracovat. Lidé jsou tak v práci spokojenější nejen sami se sebou, ale také s pracovním prostředím. S ohledem na to, že v práci běžně trávíme 8 hodin denně, přispívá kvalitní pracovní prostředí ke zvýšení kvality života.

Jakým způsobem se můžeme stát lepšími manažery? V dalším odstavci uvádím pár příkladů, ve kterých by konkrétní technika mohla manažerovi pomoci zlepšit fungování člověka v rámci týmu anebo celkovou atmosféru v týmu. 

- strict coach 2021 09 24 03 01 33 utc

Využití technik NLP při práci s jednotlivci a celým týmem

Při práci s jednotlivci v rámci týmu lze dobře využít poznatky týkající se primárního reprezentačního systému. Může se jednat o systém vizuální (zrakové vjemy), auditivní (sluchové vjemy) nebo kinestetický (pocitové vjemy). Pokud s členy týmu budeme hovořit „jejich jazykem“, tzn. budeme cílit na jejich primární reprezentační systém, je větší šance na to, že nám lépe porozumí a my porozumíme jim. Dále je možno využít správně cílených otázek, abychom lépe porozuměli myšlenkové mapě kolegy nebo kolegyně. Tím, že odstraníme neporozumění a snížíme množství domněnek, zvýšíme důvěru, ať jednotlivce nebo i celého týmu.

Níže uvádím několik příkladů možného využití technik NLP při práci s jednotlivci anebo s týmem. Příklady vycházejí z mé praxe, a zamýšlím se nad tím, jaká technika by mohla v daném případě pomoci a co by bylo jejím dalším přínosem.

Řešení sporu mezi kolegyněmi

Katka nastoupila do oddělení o rok dříve než Zuzka. Katka je velmi samostatná a ochotná. Zuzka je v oddělení téměř půl roku a je hodně pečlivá, a tak se snaží mít vše v naprostém pořádku. Občas se stává, že svou snahou nepřiměřeně zatěžuje své okolí. 

Obě kolegyně spolu začaly pracovat na novém projektu v době, kdy Zuzka nastoupila. Katka Zuzce několikrát pomohla, když hledala dokumenty, ale po několika měsících usoudila, že Zuzka by měla pracovat samostatněji. Katka však nerada říká ne. 

Katka si v práci stěžuje, že nemůže vyjít se Zuzkou. Při dotazování, co je za problém jsem zjistila, že Zuzka opakovaně po Katce požaduje administrativní podporu, kterou Katka nemá v náplni práce. Katka Zuzce několikrát pomohla, ale všimla si, že Zuzka po ní chce věci, které ji již jednou poskytla. Katka se jednou ohradila vůči požadavku Zuzky. Zuzka se však nenechala odbýt. Vzniknul tím konflikt, který je vhodné řešit, protože obě kolegyně mají společně na starost projekt. Katka se Zuzkou nyní nerada spolupracuje. Zuzka podobný pocit nemá.

Pro zlepšení nebo znovuobnovení vzájemných vztahů by Katce pomohlo změnit své vnímání kolegyně. Z NLP víme, že každá naše činnost má nějaký vyšší záměr, jen si ho málokdy uvědomujeme. Pokud by Katka pochopila vyšší záměr kolegyně, pravděpodobně by zjistila, že je podobný, jako ten její, tj. mít věci pořádku. NLP za tímto účelem nabízí krátké cvičení na cca 15-20 min., kterým můžeme dojít k tomuto pochopení.

Zároveň, aby se situace nevrátila, bylo by vhodné, aby se Katka naučila říkat ne. V tomto případě by bylo na místě zjistit příčinu Katčiny nechuti říkat ne. Podle toho, o jak hlubokou příčinu by se jednalo, bychom zvolili správnou techniku. NLP nabízí několik technik, nebo cvičení, která nám mohou s tímto pomoci. Výběr správné techniky pak záleží na tom, abychom správně odhalili hloubku problému, tj. abychom zjistili, zda se jedná o přesvědčení nebo o mírnou či větší nechuť nebo o strach.

Pokud by se podařilo Katce získat pochopení vyššího záměru Zuzky a zároveň posílit schopnost říct ne, pomohlo by to, mimo jiné, také tomu, aby byla Katka v budoucnu přetěžována kolegy. Zároveň by se zlepšila nálada v týmu, protože by si kolegyně přestaly na sebe navzájem stěžovat. Velmi pravděpodobné je, že by Katka byla spokojenější sama se sebou.

Nafukování událostí, které se staly

Kolegyně Zdenka zastává v rámci týmu velice důležitou prodejní pozici. Zdenka je energická, velmi rychlá, řekla bych hyperaktivní. Obvykle, když něco vypráví, zní to velmi dramaticky. Několikrát se stalo, že řekla něco směrem k jinému kolegovi a zjistili jsme, že tvrzení bylo přehnané nebo nebylo řečeno úplně vše, případně obojí. Pokud tedy hovořím se Zdenkou, anebo mi kolegové říkají, že Zdenka říkala to a to, vyplatí se, pro zjištění skutečnosti, využít správného systému dotazování. Názorná ukázka:

Zdenka: „Klient mi řekl, že na projektu okamžitě končí, jestli na projektu zůstane kolega David. Nic tak hrozného prý neviděl.“ 

Vím, že David není perfektní, ale také vím, že Zdenka často přehání. Potřebuji zjistit, co se doopravdy stalo. V tomto případě můžeme využít Meta Model. 

„Opravdu to takhle řekl?“ ptám se.

Zdenka: „No řekl mi, že jim kolega hází klacky pod nohy, a že už pracovali na spoustě podobných projektů, a že kolega spíš hledá překážky než řešení, a to je dost odrazuje.“ 

„Z čeho usuzují, že jim David hází klacky pod nohy?“ „Máš nějaký konkrétní příklad?“ Tímto způsobem a dalšími vhodnými otázkami dokážeme zjistit, co přesně se stalo a zbytečně nepanikařit nebo se neoprávněně obořit na Davida.

V našem případě, jsme měli povědomí o tom, že David nefunguje zcela správně a již jsme měli na daný problém řešení, o kterém Zdenka věděla, a tak ho klientovi ihned odprezentovala. Nicméně je potřeba pracovat se Zdenkou a se způsobem jakým s námi komunikuje a zvědomovat ho. V rámci našeho týmu víme, že Zdenka přehání, ale nevědí to kolegové z jiných částí firmy, a tak můžou vznikat neporozumění a v konečném důsledku i nepříjemná atmosféra v týmu nebo mimo tým.

- business woman leadership and coaching on whitebo 2022 12 29 04 21 42 utc scaled

Zvýšení sebevědomí kolegyně

Kristýna je skvělý odborník. Do oddělení přišla jako jedna z prvních lidí. Práce ji baví, je ochotná, spolehlivá, laskavá a velmi týmová. Po roce působení ve firmě ji byla svěřena vedoucí role a dostala na starost svůj malý tým. Slabou stránkou Kristýny je leadership. Bývá nejistá v rozhodnutích, zejména v případě, že stojí proti někomu, kdo má silnější energii než ona. V týmu tak dochází k tomu, že když Kristýna řekne jako team leader příkaz, který se členovi jejího týmu nezdá, jde si příkaz ověřit s někým dalším. 

Kristýnin problém s rozhodováním souvisí s nejistotou a s nízkou sebedůvěrou. NLP má nástroje také na tyto problémy. Odstranění nízké sebedůvěry by Kristýně pomohlo ke zlepšení leadershipu a získání většího respektu, který si, jako odborník, zaslouží. Tým by tak získal jistějšího vůdce, a tím i větší stabilitu. Věřím, že by se tímto způsobem posílila také sounáležitost členů týmu a komunikace nejen uvnitř, ale také navenek s ostatními týmy v rámci oddělení.

Týmová spolupráce na projektu

V rámci týmu nebo dokonce oddělení občas řešíme nějaké společné projekty, do kterých se musí zapojit celý tým. I při jejich řešení se dá využít některých cvičení známých z NLP. Jedním z nich je například Disney model. Jedná se cvičení, ve kterém se mění pozice snílka, realisty a kritika. Lidé se tak mohou na projekt podívat různými úhly pohledu. Přemýšlela jsem nad tím, jakým způsobem ho pojmout, aby to bylo pro tým co nejvíc přínosné. Pro modelování projektu bychom využili např. velkou zasedačku v 6. patře, která má po celé jedné délce okno. Ideálně ze zasedačky odneseme stoly, aby se lidé mohli pohybovat.

Za pomoci tohoto cvičení bychom mohli nechat celý tým rozpřemýšlet svěřený projekt zábavnější formou, než je forma klasického projektového managementu. Při práci na vizi můžeme tým podpořit například změnou pozic nebo změnou modality hlasu. Využít lze také zázračných otázek. Vedoucí nebo kouč může zapisovat na flipchart všechny nápady, aby je měl tým po ruce.

Tímto způsobem, který je tolik odlišný od klasického projektového managementu, bychom velmi pravděpodobně došli „hravou“ formou k zajímavým nápadům. Navíc, jak se říká: „Kdo si hraje, nezlobí.“ Tato hravá forma řešení projektu může přispět k neformální atmosféře, ve které se lidé dokážou více uvolnit, a tak přicházejí s úplně jiným typem nápadů než při běžném brainstormingu. Dále zlepšuje náladu a posiluje týmového ducha.

Ve výše uvedeném zamyšlení jsem uvedla jen několik příkladů ze své praxe, kde jsem zaznamenala, že by bylo vhodné nebo možné použít NLP. Osobně věřím, že NLP může pomoci manažerům, aby se  stali lepšími vedoucími a zároveň, aby zvýšili potenciál svých kolegů. Lidé, a v jejich důsledku také firmy, se tak mohou stát lepší verzí sebe sama.

 

Přejete si objevit sílu NLP? 

Projděte si nabídku našich kurzů a vyberte si, který Vám nejlépe sedí!

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *