Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
dále jen (“VOP”) – v PDF ke stažení zde

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je obchodní společnost Pomáháme uspět s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, 110 00, IČ 29134366. V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“), jejímž předmět je nákup a prodej vzdělávacích tréninků anebo dalších pořádaných kurzů či akcí nebo online produktů (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím těchto webových stránek.

Účelem a smyslem těchto kurzů, seminářů, tréninků, výcviků a jiných našich aktivit je rozšíření a doplnění vzdělání v oblastech, které vedou k lepší sebekontrole, schopnosti lépe řídit své myšlení a měnit nežádoucí typy chování, lépe vést sebe i druhé při cestě k žádoucím výsledkům, překonat vnitřní nejistoty různého charakteru k dosažení žádoucích změn a další faktory, které pomáhají dosáhnout stanovených cílů, životní harmonie a vyšší životní úrovně. Žádné z námi pořádaných kurzů, seminářů, tréninků a výcviků není určen jako psychoterapeutický nebo odborně či profesně psychologický, a účastníci tak ví, že je neabsolvují z těchto účelů. Zastáváme princip, že pokud člověk potřebuje odbornou pomoc, měl by vždy vyhledat kvalifikovaného odborníka v dané oblasti určeným za tímto účelem. Proto přihlásíte-li se do některého z našich programů, předpokládá se, že máte stabilní psychiku a jste tak schopni výuku absolvovat v plném rozsahu.

1.3 Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost.

Čl. II – Objednávka

2.1 Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na tomto webu, na kterém objednávku provádí. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky anebo její podstránky nebo na živé akci prostřednictvím tištěného formuláře.

Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním/předáním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná/Předaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním/předáním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://coachinguniversity.cz/vop/ obchodní společnosti Pomáháme uspět s.r.o., a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1 Ve Shrnutí přihlášky (objednávkovém formuláři) na webové adrese nebo tištěné formy přihlášky najdete všechny ceny služeb, jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši k datu objednání.

3.2 Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty a ceny v propagačních materiálech jsou uvedeny včetně DPH.

Čl. IV – Způsob a forma platby

3.3 Způsob platby:

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Comgate Payments, a.s. a GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Comgate Payments, s.r.o. nebo GOPAY s.r.o.

Na živých akcích prodávajícího lze uhradit objednávku tréninku platebním terminálem, který provozuje společnost Comgate Payments a.s, a vždy objednávající dostanete potvrzení o uhrazení bezprostředně po zaplacení.

3.4 Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.
b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další.
c) Platebním terminálem: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

3.5 Forma platby:
Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky je možná jen zcela výjimečně u akce a produktu oznámeného prodávajícím po časově omezenou dobu.

Čl. IV. – Garance

4.1 Vstupenka na živou akci nemůže být vyměněna zpět za finanční hotovost z jakéhokoliv důvodu. Může být však darována jiné osobě a prodávající na požádání (min. 7 dnů před akcí) změní jméno, příjmení, email a telefon účastníka dle toho, co mu osoba, která vstupenku zakoupila, napíše za iniciály e-mailem. Rádi jméno účastníka na požádání tedy změníme dle přání. Netýká se výcviků.

4.2. Vstupenka bez náhrady propadá, nedostaví-li se kupující nebo držitel vstupenky na zakoupenou akci v termínu a místě uvedeném prodávajícím v emailu s organizačními pokyny k akci. Vyhrazujeme si právo na případnou změnu termínu (maximálně však do 1 týdne před akcí), jinak má objednávající právo žádat kurzovné zpět v plné výši. Pokud však byl termín změněn více jak 1 týden před původním termínem konání (vyjma změny díky vnějším okolnostem vynuceného charakteru – např. omezení státem, kdy nemůžeme situaci ovlivnit my), má se za to, že účastník s novým termínem souhlasí v plném rozsahu.

4.3. Vezměte, prosím, na vědomí, že na živých trénincích prodávajícího je třeba před jeho zahájením projít registrací účastníka, kdy může být zkontrolována našimi pracovníky vaše totožnost, stejně tak i nárok zúčastnit se tréninku, a zároveň potvrzujete souhlas s podmínkami účasti na živém tréninku v plném rozsahu. Tento krok je nezbytný a bez něj se nemůže účastník tréninku zúčastnit a nevztahuje se bez řádně vyplněného registračního formuláře na něj “Garance vrácení peněz”, byla-li nabídnuta (nevztahuje se na výcviky). Registrační formulář zahrnuje 5 hlavních bodů – potvrzení, že je účastníkovi více jak 18 let, dále potvrzení, že je účastník fyzicky i psychicky způsobilý k absolvování tréninku, dále souhlas s převzetím všech rizik na účastníka a že všechny aktivity vykonává dobrovolně a na vlastní zodpovědnost (např. při využití prožitkových cvičení, které určitou malou míru rizikovosti mají a je tedy nutné maximální respektování pokynů a věnovat správnosti provedení techniky plnou pozornost), souhlas s respektováním pokynů prodávajícího, jeho pracovníků a pořadatele živého tréninku, a za páté souhlas s natáčením a focením a následným možným použitím.

4.4. Je-li předmětem nákupu využití koučinkových služeb (zahrnuje i mentoring nebo poradenství, je-li to v objednávce uvedeno), ať už jednotlivě, nebo ve formě balíčku, má právo kupující na jednu změnu kouče zdarma. Pro naplánování sezení nakupující navrhne telefonicky nebo emailem představu o realizaci termínů sezení a následně vyplní vstupní dotazník pro záměry daného sezení (který mu po doladění termínů zašleme). Prodávající kupujícímu může najít při nespokojenosti z objednaným koučem jiného vhodného kouče, který bude následně pokračovat v objednaném počtu sezení / hodin. Nevyužité koučinkové sezení propadají bez náhrady, pokud je kupující nevyužije nejpozději do 12 měsíců od data nákupu anebo v koučinku již nechce pokračovat. Nevyužité koučinkové sezení / hodiny nemohou být vyměněny zpět za finanční hotovost jakýmkoliv způsobem.

Čl. V. – Sankce

5.1 Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty na email kupujícího a to prostřednictvím bankovního převodu na účet společnosti Pomáháme uspět s.r.o.

Čl. VI. – Odpovědnost

6.1 Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

6.2 Prodávající se zříká odpovědnosti za jakékoliv škody fyzického, materiálního nebo duševního rázu, a to využitím jakýchkoliv informací, technik, cvičení, postupů, návodů, strategií apod. z těchto webových stránek anebo materiálů prodávajícího anebo na základě živých tréninků. Objednávající toto akceptujte vstupem na tyto webové stránky  anebo účastí na živé akci prodávajícího. Prodávající a autoři tréninků činí vše v dobré víře a na základě svých vlastních názorů a zkušeností a snaží se inspirovat, nikoliv dávat závazná doporučení, proto nenesou odpovědnost za jakékoliv užití ani oni sami.

6.3 Pokud kupuji účast na jakékoliv živé akci/kurzu/výcviku, pak beru na vědomí a souhlasím, že:

a) Organizátor si vyhrazuje právo změnit obsah živých akcí, harmonogram, provedení, formu, hosty, lokalitu a cvičení, v závislosti na mimořádných okolnostech.
b) Organizátor nenese zodpovědnost na pořádaných živých akcích za žádné ztráty, zranění či poškození / krádeže majetku účastníků.  Účastníci živých akcí si musí své věci a cennosti hlídat a zabezpečit sami.
c) Účastníci živých akcí se zavazuje organizátorovi uhradit jakékoliv náklady na poškození majetku organizátora či prostor tréninku vzniklé v důsledku své nedbalosti či úmyslného poškození.
Jakákoliv krádež je okamžitě řešena s policií ČR a soudní cestou.
d) Jakékoliv vyrušování a narušování chodu tréninku je zakázané. Pokud k tomu dojde, bude účastník požádán, aby opustil trénink bez nároku na vrácení peněz.
e) Tréninky organizované prodávajícím jsou natáčené anebo nahrávané za účelem vytvoření videozáznamu s možným následným prodejem, za účelem marketingových aktivit a kontrolu kvality a další zlepšování tréninků. Účastníci souhlasí s podílem na natáčení po celou dobu konání akce a souhlasí, že prodávající má a získává k záznamům všechny práva duševního vlastnictví. Zároveň účastník souhlasí s pořizováním a jeho účastí na fotografiích a souhlasí, že organizátor získává všechna práva duševního vlastnictví k jejich užití, uchování a zveřejnění na dobu 10 let.
f) Všechny materiály organizátora jsou chráněny autorským právem. Každá osoba, která poruší ustanovení autorského zákona, podléhá nárokům organizátora na náhradu škody.
g) Účastníci se zdravotními indispozicemi jako je např. epilepsie, cukrovka, kardiostimulátor, problémy se srdcem a dýcháním, řídnutí kostí apod., jsou povinni informovat včas člena našeho týmu.
h) Každý účastník má právo kdykoliv živou akci opustit, avšak bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.
i) Alkohol a drogy jsou na živých akcích prodávajícího přísně zakázané. Každý účastník pod jejich vlivem bude požádán, aby okamžitě trénink opustil. Nemá zároveň nárok na vrácení jakékoliv části ceny tréninku. Tato akce je zároveň nekuřácká a není dovoleno při ní kouřit (ani při cvičeních venku).
j) Účastníci živých akcí musí být v dobrém zdravotním a psychickém stavu a neměli by absolvovat dané cvičení, pokud by jim to mohlo zhoršit jejich zdravotní stav či ví, že by jim to opravdu ublížilo. Prodávající, organizátor, hotel či majitel prostorů, členové týmu a zaměstnanci organizátora, nemohou nést za účastníka jakoukoliv zodpovědnost. Účast účastníka na tomto tréninku je zcela dobrovolná a plně na vlastní rizika a svou vlastní zodpovědnost.
k) Pokud je účastníkovi méně jak 18 let, je nutné odevzdat prodávajícímu před vstupem do prostor konání živé akce prohlášení obou rodičů – zákonných zástupců, že za svého syna/dceru přebírají plnou zodpovědnost a souhlasí s jeho/její účastní na tomto tréninku v plném rozsahu a pochopením všech rizik.

Jsem si vědomý, že všechny tréninkové aktivity, výuka a instruktáž spojená s tréninkem, včetně rizikových cvičení, jsou chráněny autorským zákonem České republiky ke dni odeslání objednávky.

Čl. VII. – Ochrana údajů

7.1 Prohlášení prodávajícího: Společnost Pomáháme uspět s.r.o. se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

7.2 Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

7.3. Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://coachinguniversity.cz/ochrana-udaju/

7.4. Vezměte, prosím, na vědomí, že na živých akcích prodávajícího je třeba před jeho zahájením akce projít registrací účastníka, kdy může být zkontrolována našimi pracovníky vaše totožnost (držitele vstupenky), stejně tak i nárok zúčastnit se akce (platná vstupenka), a zároveň potvrzujete souhlas s podmínkami účasti na živé akci. Tento krok je nezbytný a bez něj se nemůže účastník akce zúčastnit.

Čl. XIII. –  Odstoupení od smlouvy

8.1 Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

8.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

8.3 Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

8.4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

8.5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

8.6. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

8.7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8.8. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

8.9. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

8.10. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

8.11. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

8.12. Při objednání vstupenky na seminář má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 120 pracovních dnů před datem konání živé akce. Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu: rozvoj (zavináč) coachinguniversity.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 30 pracovních dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy zpět bankovním převodem. Odstoupení od smlouvy blíže než 120 pracovních dnů před datem akce není možné z organizačních důvodů a kupujícímu nemůže být vrácen poplatek za vstupenku (ať ji využije či nikoliv).

8.13. Byla-li vstupenka na živou akci / vzdělávací trénink zakoupena online, vztahuje se na takový nákup přes internet podle § 1837, § 1840 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výjimka, a kupující nemá právo odstoupit od smlouvy. Nelze totiž odstoupit, když si sjednáte na konkrétní termín přes internet ubytování, dopravu, stravování nebo službu související s využitím volného času (aquapark, lístky na koncert, vzdělávací akci, do divadla či kina).  Princip je zde jednoduchý – již bylo s vaší účastí počítáno, jsou připraveny podklady, tréninkové manuály, a máme s tím spojené velké náklady. Proto i když bychom vám rádi vyšli vstříc, pod 120 dnů do data konání akcí toto již není možné a jen díky tomu jsme schopni zajišťovat profesionální vzdělávací programy výjimečné kvality a úrovně.

8.14. Pokud kupující zakoupil výcvik Hvězdný kouč, platí storno podmínky následovně: více jak 180 dnů včetně před zahájením výcviku je storno poplatek 35% částky; méně jak 180 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 45% částky; méně jak 90 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 50% částky; méně jak 60 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 75% částky. Ve výcviku už není storno možné. Tento výcvik je plánovaný dlouhodobě a díky velmi limitovanému počtu účastníků musíme být všichni zodpovědní. Děkujeme za pochopení. Částkou je myšlena celková cena výcviku včetně DPH (je-li součástí).

8.15. Pokud kupující zakoupil výcvik NLP Practitioner nebo NLP Premiere Practitioner nebo New Code Practitioner nebo NLP Master, platí storno podmínky následovně: více jak 180 dnů včetně před zahájením výcviku je storno poplatek 35% částky; méně jak 180 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 45% částky; méně jak 90 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 50% částky; méně jak 60 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 75% částky. Ve výcviku už není storno možné. Tyto výcviky jsou plánovány dlouhodobě a díky velmi limitovanému počtu účastníků musíme být všichni zodpovědní. Děkujeme za pochopení. Částkou je myšlena celková cena výcviku včetně DPH (je-li součástí).

8.16. Pokud kupující zakoupil mentoringový program Milionový kouč, platí storno podmínky následovně: více jak 180 dnů včetně před zahájením výcviku je storno poplatek 35% částky; méně jak 180 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 45% částky; méně jak 90 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 50% částky; méně jak 60 dnů před zahájením výcviku je storno poplatek 75% částky. V programu už není storno možné. Tento program je určen jen malé skupině lidí a díky velmi limitovanému počtu účastníků musíme být všichni zodpovědní. Děkujeme za pochopení. Částkou je myšlena celková cena výcviku včetně DPH (je-li součástí).

8.17. Pokud kupující zakoupil od prodávajícího jakýkoliv digitální obsah, výslovně zaškrtnutím souhlasu s těmito obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři kupující souhlasí, že mu bude dodán ještě před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a okamžikem zpřístupnění tak zaniká možnost odstoupení od smlouvy využít.

Čl. IX. – Práva z vadného plnění

9.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.2. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

9.3. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.

9.4. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.

9.5. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

9.6. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího (uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.

9.7. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

9.8. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

9.9. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí záruční doby.

9.10. Volbu způsobu reklamace má kupující.

9.11. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Čl. X. – Doručování

10.1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

10.2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

Čl. XI. – Mimosoudní řešení sporů

11.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Čl. XIII. – Závěrečná ustanovení

13.1 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.5.2023. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek, popřípadě dalšími informačními kanály. Společnost Pomáháme uspět s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://coachinguniversity.cz/vop/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

13.2 Veškeré objednávky na těchto internetových stránkách a jiných stránkách naší společnosti vyžadují k odeslání objednávky zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který je ve výchozím nastavení nezaškrtnutý a je tak prokazatelné, že objednávající učinil jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním svých osobním údajů prodávajícím.

13.3. Prodávající si vyhrazuje právo v případě mimořádných a/nebo nečekaných okolností změnit způsob provedení tréninku/kurzu/výcviku např. do online podoby, a/nebo změnit termín, délku, rozsah a časy konání či začátku, přednášející, hosty a/nebo samotné místo konání. Vždy se snažíme udělat maximum pro Váš komfort, bezpečí a nejvyšší možný přínos v rámci dostupných možností. Kupující si koupí anebo pořízením jakéhokoliv našeho programu/tréninku/výcviku zároveň uvědomuje a přijímá, že nebude naučené nástroje vyučovat bez našeho písemného svolení (všechny naše tréninky/kurzy/výcviky nejsou určeny jako trenérské).

13.4 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

13.5 Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

13.6 Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

13.7 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.8 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.9 Veškeré objednávky na těchto internetových stránkách vyžadují k jejich odeslání zaškrtnutí souhlasu s těmito obchodními podmínkami, který je ve výchozím nastavení nezaškrtnutý a je tak prokazatelné, že objednávající učinil jednoznačný a nezpochybnitelný souhlas s těmito obchodními podmínkami a zpracováním svých osobním údajů prodávajícím v plném rozsahu a bez výhrad.

13.10. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13.11. Pokud by nastala skutečnost, že některá z částí těchto obchodních podmínek se stane neplatnou, nemá to vliv na ostatní části těchto podmínek a jsou nadále v platnosti.

13.12. V případě, že průměrný roční index spotřebitelských cen dle údajů Českého statistického úřadu, publikovaných na jeho internetových stránkách, uvedený ke kalendářnímu měsíci odpovídajícímu měsíci, v němž byla smlouva podepsána, vzroste o více než 10 %, zvýší se neuhrazená část smluvní ceny dle čl. této smlouvy o výši tohoto indexu, a to v každém roce trvání smlouvy. Ke zvýšení dochází ode dne v příslušném měsíci, který se číselným označením shoduje s datem podpisu smlouvy. Smluvní strany pro odstranění pochybností uvádějí, že k úpravě ceny dle tohoto ustanovení smlouvy není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. Smluvní strany však mohou z důvodu právní jistoty o navýšení ceny sepsat zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

V Praze dne 1. 5. 2023

Pomáháme uspět s.r.o.
Dlouhá 730/35
110 00 Praha 1
IČ 29134366
DIČ CZ29134366

email: rozvoj (zavináč) coachinguniversity.cz
telefon: +420 704 798 904

Minulé verze obchodních podmínek: Od 1.3.2020 až do 30.4.2023 v PDF zde

PŘÍLOHA I OBCHODNÍCH PODMÍNEK

INFORMACE O UPLATŇOVÁNÍ PRÁVA ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

A.   Vzorové poučení o odstoupení od Kupní Smlouvy

Právo odstoupit od Kupní Smlouvy

Prodávající nabízí kupujícímu možnost odstoupení od Kupní Smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu v určitých případech. Týká se zejména fyzických produktů, nikoliv elektronických online produktů, které jsou digitálním dílem a nelze jej vrátit, stejně jako se netýká vstupenek na živé akce.

Lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy uplyne 14 dnů ode dne následujícího po dnu, kdy Vy nebo Vámi určená třetí strana (jiná než dopravce) získáte do fyzického držení poslední položku objednávky. Své rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy nám prosím oznamte, a to prostřednictvím emailu na akademie (zavináč) radek-karban.cz nebo zašlete oznámení na adresu sídla společnosti. Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (část B. této přílohy), není to však Vaší povinností. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Kupní Smlouvy, postačuje zaslat nám sdělení o uplatnění práva odstoupit od Kupní Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od Kupní Smlouvy

Pokud odstoupíte od Kupní Smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečných prodlev a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od Kupní Smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený naší společností a dále kromě případných nákladů specifikovaných v obchodních podmínkách).

V případě, že zboží bylo placeno na dobírku, kupující bere na vědomí a souhlasí, že mu tyto prostředky budou zaslány na jeho bankovní účet. Sdělte nám proto, prosím, číslo bankovního účtu a kód banky, abychom Vám mohli vrátit peníze převodem na Váš bankovní účet. V žádném případě Vám tím nevzniknou další poplatky.

B.   Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní Smlouvy

(vyplňte prosím tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní Smlouvy)

Adresát:

Pomáháme uspět s.r.o.
Email: rozvoj (zavináč) coachinguniversity.cz

Odesílatel:

Jméno spotřebitele:
Adresa spotřebitele:
Číslo objednávky (VS):
Uhrazeno z účtu (nebo jinou formou):
Uhrazeno dne:

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Kupní Smlouvy o nákupu zboží.

Číslo bankovního účtu, na který máme poukázat peníze zpět:

Datum:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v papírové podobě)

Ochrana údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek či newsletterů, účastníkem našich webinářů nebo i „jen“ návštěvníkem našich webů, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsme společnost Pomáháme uspět s.r.o., Dlouhá 730/35, Praha 1, 110 00, IČ 29134366, která provozuje webové stránky coachinguniversity.cz.  Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Jak mě můžete kontaktovat?

O návštěvníky našich webů pečujeme s láskou. Pokud budete mít jakékoliv otázky či připomínky, kontaktujte naši zákaznickou podporu na e-mailové adrese: rozvoj ( zavináč ) coachinguniversity (tečka) cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah osobních údajů a účel zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Organizace webinářů
Vaši e-mailovou adresu a případně i telefonní číslo nezbytně potřebujeme k zajištění organizace našich webinářů a poskytnutí přístupu k naším elektronickým produktům a službám.

Poskytování služeb a plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: fakturační údaje, e-mail, telefon, případně korespondenční adresu nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do online kurzu, dodání knihy či jiného zboží).

Vedení účetnictví
Pokud si objednáte některý produkt či službu z naší nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Přímý marketing skrz e-mail
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, jaké stránky na našem webu navštívíte a na co klikáte v e-mailu, a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání a zobrazování obchodních sdělení. Pokud si objednáte některý z našich webinářů, PDF souborů, MP3 či video tréninků (ať placených nebo zdarma), vnímáme oprávněný zájem posílat vám newslettery s tématikou osobního rozvoje. Budeme to dělat maximálně po dobu 5 let od přihlášení.

Pokud zakoupíte některý z našich produktů či služeb jako váženému zákazníkovi vám budeme newsletters tématikou osobního rozvoje na základě oprávněného zájmu správce zasílat po dobu 5 let.

V obou případech se můžete ze zasílání newsletterů kdykoliv odhlásit tlačítkem“odhlásit se“  v patičce každého našeho e-mailu.

Přímý marketing skrz SMS zprávy
Pokud nám zadáte své telefonní číslo na jednom z našich webů, vnímáme oprávněný zájem o zaslání např. upozornění na konaný webinář, nebo na blížící se expiraci akční nabídky, a proto vám pošleme sms zprávu. Můžete se od nich kdykoliv odhlásit zasláním odpovědi na stejné číslo, ze kterého sms dorazila, s odpovědí „STOP“.

Přímý marketing skrz Facebook reklamu
Pokud navštívíte náš web, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně využít toto info pro remarketing a lepší cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 1 roku od návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Přímý marketing skrz Facebook messenger
Pokud kontaktujete na naši Facebook stránku prostřednictvím služby Messenger, vnímáme oprávněný zájem posílat vám zprávy s tématikou související s obsahem našich webů. Budeme to dělat po dobu maximálně 5 let od posledního kontaktu. Od zasílání zpráv se můžete samozřejmě kdykoliv odhlásit, stačí pokud odepíšete slovo „stop“ a další zprávičky vám na Messenger od nás chodit nebudou.

Pokročilý marketing na základě souhlasu
Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografie a video záznamy ze seminářů
Na některých našich živých akcích – školeních, seminářích, kurzech, tréninzích… pořizujeme fotografickou dokumentaci či video záznam. Fotografie používáme v propagačních materiálech, především na webu. Video záznam slouží účastníkům online kurzu ke zhlédnutí anebo k další propagaci nebo za účelem marketingu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci a to na základě souhlasu. Pokud byste na záznamech nechtěli být, dejte nám vědět na našich kontaktních údajích před pořádáním živé akce.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu, affiliate a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pokud navštívíte náš web a máte zpracování cookies povoleno ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem prostřednictvím souborů cookies sledovat, jaké stránky na našem webu navštívíte a následně na základě toho zlepšit cílení a relevanci našich Facebookových reklam, a to po dobu maximálně 1 roku od vaší poslední návštěvy webu. Pokud si nepřejete naše reklamy na Facebooku vidět,můžete zobrazování našich reklam zrušit přímo na Facebooku prostřednictvím tohoto návodu, popř. vypnout cookies v prohlížeči, nebo změnit svoje preference pro zobrazování reklam na stránce Vaše předvolby pro reklamy. Informace shromážděné pomocí cookies nám neumožňují identifikovat vaše jméno, kontaktní údaje nebo jiné osobní identifikační údaje, pokud se nám je nerozhodnete sami poskytnout.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Koho využíváme pro zpracování cookies?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

Předávání osobních údajů třetím stranám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim 3. strany.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to posyktovatelé následujících platforem a služeb:

Poskytovatelé hostingu a serverových služeb

 • Wedos.com – domény / hosting
  WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708
 • Český hosting.cz – domény / hosting
  THINline s.r.o., Nádražní 42/82, Praha 5 – Smíchov, 150 00, IČ: 26747359
 • Leadpages.net – hosting registračních stránek
  Avenue 81, Inc. d/b/a LeadPages USA
 • Webinarjam.com – hosting registračních stránek na webinář a pořádání webinářů
  Genesis Digital LLC, 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 USA

Analytické nástroje

 • Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu
  Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Marketing a zákaznická podpora

 • ActiveCampaign – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
  ActiveCampaign, Inc., 1 N Dearborn, 5th Floor, Chicago, IL 60601, United States
 • MailChimp – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů
  The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • ManyChat – komunikace přes FB messenger
  ManyChat, INC.220 Golden Oak Dr, Portola Valley, CA, 94028, USA.
 • Facebook pixel – Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Zapier – přenos dat
  Zapier, 243 Buena Vista Avenue, Suite 508, Sunnyvale, CA 94086 United States
 • Smartsupp.com, s.r.o. – online chat a uživatelská analytika
  Milady Horákové 13, 602 00 Brno, IČ03668681, DIČ CZ03668681

Fakturace a účetnictví

 • FAPI – automatické faktury
  SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předávání dat mimo EU

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: akademie ( zavináč ) radek-karban (tečka) cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud vznesete námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci, spolupracovníci a zpracovatelé, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.1.2021.

V případě jakékoliv změny našich zásad zpracování osobních údajů, bude nové znění těchto zásad uvedeno na této adrese. Podívejte se na tuto stránku v libovolný čas, kdy chcete vidět aktuální znění našich zásad zpracování osobních údajů.

Děkujeme za vaši důvěru!