Jak si zvýšit sebevědomí díky NLP

Jak si zvýšit sebevědomí
NLP

Jak si zvýšit sebevědomí díky NLP

V dnešním světě plném spěchu, stresu a různých jiných tlaků, si velká spousta lidí ani neuvědomuje, že jejich vlastní slova a myšlenky mohou být příčinou ovlivňování jejich každodenních životů, a to nejen pozitivně, ale i negativně. Já sám již nějakou dobu sleduji kolem sebe větší procento lidí, kteří jsou frustrovaní, ustrašení, bez sebevědomí, mají problémy ve vztazích či nejsou vůbec spokojeni sami se sebou. A je smutné, že tito lidé ani netuší, že by svou kvalitu života mohli změnit, a to právě díky neuro-lingvistickému programování neboli metodě „NLP“.
Metoda NLP se může zdát jako komplikovaná, složitá, ba pro někoho i nesmyslná, ale již základní techniky a principy této metody mohou být velmi cenným nástrojem pro všechny, kteří jsou právě ovlivněni nějakými negativy, např. člověku může pomoci zlepšit sebevědomí nebo partnerský vztah, lidem, kteří mají problém v komunikaci, může tato metoda pomoci se zdokonalit v konverzacích apod.
NLP je vlastně určitý styl komunikace orientovaný na naši mysl, komunikaci a na naše reakce, jež máme na různé situace.

V následujícím textu bych rád uvedl a popsal základní koncepty metody NLP a současně i předvedl, jak lze tyto využít k tomu, aby si člověk zvýšil své sebevědomí a začal věřit sám v sebe.

Sebeuvědomění se

Člověk by si v první řadě měl udělat čas na to, aby sám sebe pochopil. Měl by zapřemýšlet nad tím, jaké jsou jeho silné stránky, jaké má cíle, jak vnímá svou hodnotu. Měl by se také ale zamyslet i nad situacemi, v nichž se necítil být jistý sám sebou a měl by zkusit pochopit proč a co vůbec tuto nesebejistotu vyvolalo. Sebeuvědomění je totiž velmi důležitým bodem k získání sebejistoty.
Sebeuvědomění vypovídá o tom, jak se vidíme, jak vnímáme sami sebe, své chování, myšlenky a emoce, což je klíčové, neboť tím, že si všechno toto uvědomíme, tak můžeme pak být efektivnější v nápravě a jsme schopni lépe pracovat na sobě samých.

Pro posílení sebeuvědomění lze využít v NLP tyto techniky:

 • KRUH DOKONALOSTI: – zaměřuje se na posílení vnitřních zdrojů skrze prostorové kotvení. (posílení sebevědomí, vnitřního klidu, vyrovnanosti).
 • Změna přesvědčení MAP ACROSS – naše přesvědčení mají vliv na naše chování. Na základě techniky „Změna přesvědčení MAP ACROSS“ lze přehodnotit a změnit negativní přesvědčení, jež nám brání v našem rozvoji.
 • Změna jazyka – důraz je kladen na používání pozitivního jazyka a afirmací. Tím, že obměníme svůj jazyk a myšlenky, tak jsme schopni vytvořit pozitivnější obraz o sobě samých.
- adult female with curly hair holding mirror in han 2023 11 27 05 25 43 utc

Pozitivní sebehodnocení

Sebehodnocení je faktor, který může mít zásadní vliv na kvalitu života. Jedná se o subjektivní proces, kdy člověk posuzuje a hodnotí sám sebe, tj. své vlastnosti, schopnosti, dovednosti, činy a výkony. To, jak se člověk posuzuje, se následně odráží i v jeho spokojenosti a úspěšnosti. Pozitivní sebehodnocení může posilovat sebevědomí a sebedůvěru, kdežto negativní sebehodnocení má ve velké míře zase dopad opačný, kdy v člověku začne narůstat nedůvěra v sebe samého, čímž si sráží i své sebevědomí. To se může následně podepsat i na jeho duševním zdraví.

Neuro-lingvistické programování se zabývá pozitivním sebehodnocením, kdy je jeho snahou naučit člověka rozpoznávat své negativní myšlenky a nahrazovat je pozitivními afirmacemi. Jen pozitivně myslící člověk je totiž schopen lépe odolávat stresu, dosahovat jednodušeji svých cílů a vytvářet zdravé vztahy, ať již osobní nebo obchodní.

Metod k rozvíjení pozitivního sebehodnocení je celá škála. Zde uvádím několik z nich:

 • Afirmace – člověk si opakuje stále dokola kladná slova o sobě samém. Tím posiluje pozitivní myšlení a veškeré stránky svého „Já“. Např. před veřejným vystoupením si člověk může opakovat: jsem klidný a sebejistý, jsem klidný a soustředěný apod.
 • Kalibrování emocí – jedná se o proces pozorného pozorování verbální i neverbální stránky jedince, které následně vedou k lepšímu porozumění stavu, emocí a myšlenek tohoto jedince. Tzn., že v době, kdy začne člověk vědomě vnímat své emoce, tak poté může lépe ovládnout své reakce a rozhodnutí. Kalibrace emocí může být prospěšná v osobním i v profesním životě, a to třeba v lepším porozumění sobě či druhým lidem, k efektivnější komunikaci či k lepším vztahům.
 • Modelování – jedná se o vnímání vzorů chování, myšlení a komunikace úspěšných jedinců, s následnou aplikací těchto pozitivních vzorů chování, myšlení a komunikace sám na sebe.
 • Změna jazyka a myšlení – člověk si vědomě přehodnocuje a transformuje negativní a destruktivní myšlenky a přesvědčení na pozitivní a prospěšné. Místo toho, aby si člověk říkal, že to nemůže udělat, tak si začne říkat, že je toho schopen.
- japanese zen stone garden 2023 11 27 05 10 27 utc

Vizualizace

V NLP se jedná o velmi důležitou techniku, díky níž lze dosáhnout úspěšných cílů, zvýšení sebejistoty a osobního rozvoje. Vizualizace je velmi silný lidský myšlenkový nástroj umožňující lidem vytvářet živé a realistické mentální obrazy a scény, které mohou potenciálně ovlivnit jejich životy. Obrazy a scény představují cíle, touhy a situace, kterých chce daný člověk dosáhnout. Tyto představy nemusí být pouze vizuální, ale mohou zahrnovat také sluchové, čichové, chuťové a hmatové vjemy. Takto si může člověk vytvořit silnou vnitřní reprezentaci jeho cílů.

V NLP se vizualizace opírá několik důležitých principů:

 • Vytvoření živých obrazů – člověk se snaží vytvořit si co nejživější a nejrealističtější mentální obrazy svých cílů. To znamená, že si vytváří svou představu nejen vizuálně, ale včetně zvukových, chuťových, čichových a jiných vjemů.
 • Přirozená reprezentace cílů – cíle si člověk vytváří tak, jak by jich chtěl dosáhnout, tedy přirozeně. Přirozenou reprezentací si tak ještě více posiluje motivaci k dosažení svých cílů a lépe nastavuje i vlastní mysl na úspěch.
 • Změna negativních reprezentací – NLP metoda napomáhá k identifikaci negativních obrazů, které člověka brzdí a mají za následek jeho neúspěch. Tím, že si ale člověk představí pozitivní obraz (vizualizaci), tak může překonat právě ty strachy a bloky, které mu brání v tom, aby dosáhl cíle a byl úspěšný.

Vizualizace a dosažení cílů

Vizualizace má v NLP zásadní roli v dosahování cílů. Když si dokáže člověk vytvořit pozitivní a živý obraz toho, čeho chce dosáhnout, tak jeho podvědomí začne pracovat na tom, aby se tento vytvoření obraz stal skutečným. Vizualizace může být pro člověka kladná i ve smyslu toho, že vytváří pozitivní psychologický rámec, díky čemuž je pak člověk schopen zdolávat překážky a neztrácet motivaci

Vizualizace a sebevědomí

Vizualizace může významně posílit i naše sebevědomí. Pokud člověk pravidelně vizualizuje sebe samotného jako úspěšného, sebejistého, schopného, tak se postupně tato pozitivní vizualizace začne stávat realitou.

- ropes cleats and bollard to tie the boats to port 2023 11 27 05 24 40 utc

Anchoring (Kotvení)

„Anchoring“ nebo také „Kotvení“ je technika, kdy si člověk spojí určitý fyzický kontakt, smyslový vjem, gesto či slovo s chováním nebo pocitem, který chce mít. Jedná se o nejjednodušší metodu neuro-lingvistického programování, kterou si může člověk nastavit, buďto záměrně nebo i zcela přirozeně, aniž by si to sám uvědomoval, že se jedná právě o techniku NLP. Pokud je zakotvení vytvořeno efektivně, tak může člověku umožnit rychle a účinně přivolat žádoucí stavy, např. klid, úspěšnost, sebevědomí, motivaci dosáhnout cíle aj. Aby bylo kotvení opravdu efektivní, mělo by se pravidelně, klidně i několikrát po sobě, opakovat, protože jen tak bude umožněno si vytvořit silné mentální spojení mezi kotvou a žádoucím stavem.

Kroky prováděné při kotvení:

 • Vytvoření žádoucího stavu – jedinec si vybere pocit, identifikuje si stav, který chce kotvit, např. nechce být ve stresu, chce být sebevědomější apod. Následně si představí situaci nebo chvíli, kdy se cítil v klidu a sebevědomý, tedy v žádoucím stavu.
 • Zvolení signálu – jedinec si zvolí tzv. kotvu, což je vlastně, již výše zmíněný, fyzický kontakt (např. dotyk konkrétního místa na těle), smyslový vjem, gesto nebo slovo.
 • Vytvoření spojení – jedinec začne opakovaně spojovat jím vybraný signál se chtěným stavem. Tzn., že pokaždé, když je v žádoucím stavu, tak aktivuje právě tento signál (kotvu). Tvorba spojení je efektivnější, pokud je prováděna opakovaně i několikrát za sebou.
 • Testování (ověření kotvy) – jedinec nakonec ověřuje, zda bylo kotvení dostatečné a zda se žádoucí stav, po aktivaci signálu (kotvy), ukotvil do jeho těla.

Metodu „Kotvení“ lze využít i:

 • u změny chování – příkladem může být stres před veřejným projevem nebo před důležitou zkouškou. Stres se totiž velmi často projevuje podrážděností, nervozitou, impulzivním jednáním, špatnou náladou, která může ovlivnit výkon i soustředěnost. V tomto případě si člověk může vytvořit kotvení, kdy se cítí být klidný, sebejistý a úspěšný. Tím, že pak aktivuje kotvu před projevem či zkouškou, tak je schopný změnit svůj momentální stav (stres, napětí, nervozita) a reálně se dostat do stavu žádoucího (klid, sebejistota).
 • u ovládání emocí – kotvení lze využít pro rychlou změnu z negativního emocionálního stavu na stav pozitivní. Například, když je člověk vystresovaný, může mít vytvořené kotvení pro okamžitý pocit klidu a relaxace.
- wide shot of a weathered tree in dartmoor devon 2023 11 27 05 29 43 utc

Modelování

Technika modelování je užitečnou technikou v neuro-lingvistickém programování. Díky níž lze zdokonalit dovednosti v různorodých oblastech lidského života. Prostřednictvím modelování je člověk schopen získat vhled do úspěšných vzorů chování a myšlení a aplikovat tyto poznatky ve vlastním životě.

Komunikace sám se sebou

Slova a myšlenky vnitřního „Já“ mohou mít obrovskou sílu na vytváření sebe samotného. Proto je důležité, aby člověk vnímal, jak mluví sám se sebou. K dosažení úspěchu je nutné být sám k sobě laskavý a především povzbudivý. Člověk by si neměl vyčítat vlastní chyby, ba spíše naopak by se měl nad těmito chybami zamyslet, vzít si z nich ponaučení a využít je jako příležitost k růstu.

Trénink a trpělivost

„Trpělivost růže přináší“, staré známé přísloví, které vypovídá o tom, že ne všeho lze dosáhnout ihned. To se týká i této metody NLP, neboť myšlenkové pochody, emoce ani sebevědomí se nezmění z minuty na minutu. Jedná se o dlouhodobější proces, který vyžaduje právě, výše zmíněnou, trpělivost a v druhé řadě také trénink. Je nutné tedy na technikách pracovat pravidelně, aby si je člověk osvojil a aby se staly součástí jeho každodenního života.

Lidé by se měli co nejvíce dozvědět o metodě NLP, protože právě tato metoda může zkvalitnit lidský život, ať už zlepšením komunikace v profesním či osobním směru nebo zvýšením sebejistoty. Je to metoda, která je dostupná všem bez rozdílu, avšak už jen záleží na každém, zda využije této možnosti a bude ochoten pracovat sám na sobě a dosáhne úspěchů.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *