Jak si splnit své sny či cíle prostřednictvím NLP?

Jak si splnit své sny či cíle prostřednictvím NLP
NLP NLP v životě

Jak si splnit své sny či cíle prostřednictvím NLP?

Naše sny a cíle mohou dosahovat nekonečného množství. Žijeme v době, ve které vládnou peníze a majetek. Vidíme kolem sebe luxusní auta, vily, domy s luxusnímu byty.  Obchody jsou přeplněné zbožím a reklamy v televizi a všude kolem nás nabízejí stále nové spotřebiče a dovolené v exotických zemích, všechny naše sny a cíleToužíme také po šťastném a spokojeném životě.  

Mnozí z nás si v průběhu života položili otázku: “Co mám udělat, abych si své sny-cíle splnil/a, a přitom se nedostal/a do dluhové pasti a neztratil/a i to, co jsem si již pořídil/a?“

V této souvislosti se mi vybavuje citát spisovatele Marka Twaina: Nejspolehlivější pomocnou ruku najdeš na konci svého ramene“.  Tuto snad nepříjemnou životní zkušenost autora citátu může změnit  mimo jiné NLP – neurolingvistické programování tím , že nám nabízí možnost využít poradce k poznání vlastních rezerv, schopností a v konečné fázi i jak si své vysněné cíle splnit a jak být v životě šťastní.

Co mám dělat?

Tuto otázku si téměř každý z nás položil v dospívání, např. při výběru  povolání a  velmi často i v různých fázích života, když jsme nespokojeni v práci, kterou vykonáváme, zažíváme pocit vyhoření, prožíváme konflikty  v rodinách  a to ať už s   partnery  nebo i dětmi, či děti s rodiči.  Většina z nás dělá to nejlepší, co může podle svých dostupných možností a schopností.

NLP pak akcentuje poznatek z praktické činnosti, že každé naše chování je činěné s pozitivním záměrem či úmyslem a věřit opaku znamená i opak vytvářet;   většina z nás je pánem své mysli a tedy i svých výsledků; neexistuje „neúspěch“, je jen zpětná vazba, která nás poučí, co už nedělat a  že rozhodnout se dělat cokoliv je lepší, než nedělat nic a stěžovat si „na nepřízeň osudu“.

Určitě většina z nás již slyšela, že každý má své podvědomí. Je to část mozkové činnosti, která pracuje i když spíme a podává nám mnohdy o sobě informace prostřednictvím snů. Bez podvědomí by se nám špatně žilo, neboť nás provází po celý život a my jeho aktivitu vnímáme jako intuici.  Naše tělo přijímá informace z podvědomí dříve než naše vědomá mysl. 

Je to právě NLP, které svými metodami nás učí s ním vědomě spolupracovat.  

Určitě to ve vás vzbuzuje zvědavost, jak navázat kontakt se svým podvědomím a jak tuto zkušenost používat pro své potřeby.   

Specifická metoda NLP

Jedná se o metodu,  která nás přivede do tzv. Hladiny alfa a my obdržíme konkrétní informace od svého podvědomí, jakým způsobem bude prostřednictvím našeho těla sdělovat své informace na ano  a ne. Touto cestou se naučíme  tělo poslouchat . Současně si můžeme i změnit své nežádoucí chování za jiné, které nám pomůže, s přihlédnutím k naší osobnosti, vybrat přímo naše podvědomí, které jej pak také integruje do našeho života. Jde o to, aby bylo zajištěno, že změny, kterých chceme dosáhnout neměly negativní dopad v našem životě.   

Možná, že pro nalezení odpovědi na otázku, co dále dělat, nám brání, různá omezení-naše negativní přesvědčení, kterými jsme svazováni a která měla základ v prostředí,  ve kterém jsme vyrůstali. V reálném životě je běžné, že si myslíme, že nejsme dost dobří, jsme neschopní.  Často slýchávám od přátel prohlášení :  “všichni muži – ženy jsou stejní/é” při hledání partnerů.  Omezením je taky přesvědčení, že “být chudým je normální”.      

Ke změně těchto destruktivních přesvědčení a myšlení má NLP specifickou metodu, která vychází z našeho vnímání omezení našimi smysly, zejména zrakem, sluchem a pocity  a  sami si pak můžeme vybrat jiné přesvědčení, které nahradí přesvědčení omezující . Za pomoci vlastního  vnímání, pak dojde (za pomoci poradce) k požadované záměně. Obdobná metoda nám taky pomůže ke zbavení se závislosti, strachů, zlozvyků či nechuti k činnosti a k motivaci u našeho cíle.

Kotvení

Někdy nám brání v realizaci našich cílů tréma či různé strachy.  Lze se naučit tzv. kotvení k vytvoření žádoucího stavu (např. plná koncentrace, klid) pro případ, že tento stav budete potřebovat.

Co je to kotva?  Je to výstup „kotvícího“ procesu, který zachycuje (a fixuje) konkrétní žádoucí stav, který jsme již kdysi sami prožili a který si přejeme mít stále k dispozici, kdykoliv jej budeme potřebovat (například soustředění, klid apod.). Fixace se provádí zejména formou dotyku na konkrétním, volně dostupném místě na těle tak, aby v případě jeho potřeby, jej bylo možno snadno vyvolat. Jinými slovy: Každý z nás je schopen si kotvu vytvořit na jakýkoliv stav a zkvalitnit si tak svůj život.     

Pro posílení vnitřních zdrojů (a uvědomění si tak i jejich existence) nám za pomoci poradce pomůže tzv. Prostorové Kotvení ve formě Kruhu.  Jde o posílení nejméně 3 zdroji.  Je to cesta k dokonalosti….  Touto metodou si totiž tak vytvoříme kotvu, kterou můžeme také použít, kdykoliv budeme potřebovat.

Konflikty

Proč se s každým pořád hádám?

Je v současné době velmi časté, že dochází mezi lidmi k nedorozuměním, které vyústí mnohdy v otevřený konflikt-hádku. Je to časté a běžné mezi rodiči a  dospívajícími dětmi, ale i mezi manžely. Nedorozumění jsou častá i na pracovišti mezi kolegy, šéfem a podřízenými a taky mezi přáteli. To vše nám naše sny a cíle narušuje.  

Pro problematický vztah mezi mužem a ženou se stalo pro mnohé z nás prohlášení, že k neshodám dochází proto, že “muži jsou z Marsu  a ženy z Venuše”.  Zde se již naznačuje vnímání určité odlišnosti pohlaví.       

NLP však učí, že každý z nás, bez ohledu na pohlaví,  vnímá každou situaci podle svých vlastností a schopností, jinými slovy, že každý jsme „originál“ a že každý z nás v konkrétním okamžiku vnímá skutečnosti-konkrétní situaci, či událost – odlišně, tzv. “ze svého úhlu pohledu“ nebo jinak řečeno na základě vlastního způsobu vnímání  dle vlastních filtrů (vlastní mapa).  Vzhledem k tomu, že o tom nevíme, vznikají již zmiňované konflikty .  

Nezaujatý pozorovatel

NLP nabízí možnost uvědomění si této skutečnosti při řešení konfliktních situací metodou, která nám pomůže podívat se problém-konflikt “očima” druhého aktéra konfliktu i nezaujatého pozorovatele, tak, že se snažíme vžít do pocitů a celkového vnímání situace toho druhého .     

Prostřednictvím NLP se lze naučit, jak správně vést rozhovor, aby ke konfliktům nedocházelo, respektive, aby byl rozhovor smysluplný a vedl ke konkrétnímu výsledku. Disponuje  totiž velmi zjednodušeně řečeno sbírkou vzorců s výzvami ve formě otázek, které nám pomáhají rozšířit naše možnosti nebo odhalit, že si neuvědomujeme, o čem mluvíme. Umožňuje nám tak přístup k informacím, které nám ve slovním projevu chybí.

Například, když dospívající dítě si stěžuje: “Rodiče na mě stále   křičí,  nemají mě  rádi”. Konstruktivní otázka by zněla:” Ty jsi na nikoho nikdy nekřičel, i když jsi ho měl rád?” 

Mezi partnery jeden tvrdí :  “nemáš mě rád”; konstruktivní otázka : Jak to víš, že tě nemám rád? Apod.   

Uvědomíme si také, že slovní projev je jen jednou z forem komunikace a že lze komunikovat, jak již mnozí z nás znají z různých filmů a příběhů, mimoslovně, tzv. neverbální komunikace.  Komunikujeme pohybem těla, gestikulací.  Důležitým faktorem  v komunikaci jsou oči.  Pokud si všimneme, tak při rozhovoru náš protějšek očima pohybuje. Je to jedna z forem komunikace.  Z pohybů očí lze zjistit jak hovořící  vnímá  skutečnosti. Mnozí z nás vnímají celkové obrazy, či film (vjem vizuální) ; někteří  zejména zachycují zvuky (vjem auditivní), část z nás zase vnímá skutečnost zejména pocitově (vjem kinestetický). Kromě toho ještě vnímáme vůně a chutě .  

Poznání těchto variant nám taky napomůže vést relevantní rozhovor,  protože si budeme vědomi toho,  že odlišné vnímání  může pohled na situaci- skutečnost změnit. 

NLP nabízí možnost najít poklad

Jak si plnit své cíle

Od dětství  jsou nám vyprávěny pohádky  a posléze i dobrodružné příběhy, ve kterých se lidé snaží najít poklad.           

 NLP  nám nabízí možnost  poklad najít  prostřednictvím speciální metody stejného názvu! Je to postup  stanovení cíle , který je v našich možnostech si splnit opět   nás samotných.  Obsahuje totiž zkratky těchto předpokladů: Pozitivně formulovaný cíl (popisujete to, co chcete), který musí být Ovlivnitelný naším úsilím , musí být  Konkrétní – podrobně specifikovaný, být  Lákavý , musí mít Adekvátní (odpovídající) vlastní zdroje, k nimž patří  např.  schopnosti, zručnost, vědomosti,  zkušenosti i ekonomické zajištění aj. a  musí mít   Dostatečnou velikost.   Poradce pak pomůže najít reálný cíl pro naše snažení. 

Specifickou metodou zaměřenou na cíle nám pak pomůže najít cestu k jeho splnění a stát se tak tím, kým chceme být. Je to metoda, ve které  si uvědomujeme své schopnosti, chování, přesvědčení, svou identitu a zejména jaký má jeho snažení pro něj smysl. Opět  zde pracujeme se svým  podvědomím.     

K dosažení cílů potřebujeme mimo jiné i motivaci.  Pokud ji postrádáme při naplňování našeho cíle, tak i zde se nabízí specifický postup, který opět vychází z našich vlastních zdrojů- zkušeností a pomůže nám ji nalézt.      

NLP pomáhá plnit sny a cíle

Z uvedeného vyplývá, že NLP je rozsáhlým zdrojem možností, jak změnit sám sebe a zkvalitnit svůj vlastní život, jak si plnit své sny i cíle. Zmíněné metody jsou jen příkladné, pro potřeby nastínění jeho spektra.

Vše se děje jen na základě vlastního rozhodnutí každého z nás mít zájem pro sebe něco udělat. Veškeré změny se odehrávají – jsou realizované – z vlastních zdrojů, které máme, ale třeba si je vůbec neuvědomujeme, nebo je neumíme využít. 

Jsem právník a 40 let jsem pracovala s lidmi. Prostřednictvím NLP jsem si rozšířila schopnost vnímání každého jednotlivce a pochopila jsem, že nelze člověka posuzovat jen podle jeho vzhledu a jeho slovního projevu.  Naučila jsem se, že komunikace není jen o rozhovoru – slovní projev, ale že je nutné vnímat i chování.

Opět jsem si potvrdila, že není možné posuzovat druhé podle sebe. Přísloví „podle  sebe soudím tebe“ je však pravdivé, často se to děje a proto dochází k mnoha zbytečným nedorozuměním či dokonce konfliktům.  

Myslím si, že každý má mít možnost zjistit si své zdroje, naučit se správně komunikovat, stát se tím, kým chce být a plnit si své sny. 

NLP je podaná ruka k pomoci v této cestě.  

Jan Werich kdysi řekl:

Dlouholetým pozorováním jsem zjistil, že jediné, co má člověk na doživotí je vlastní život a je jen na něm, co s ním udělá. 

Proto přeji všem: Šťastnou cestu ke splnění vašich snů  a  radostnému a šťastnému životu.

Chcete i Vy poznat, jak Vám NLP může pomoci splnit si své sny či cíle? Podívejte se na nabídku NLP kurzů:

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *