NLP jako průvodce při vytváření harmonie v životě ženy

NLP jako průvodce při vytváření harmonie v životě ženy
NLP NLP v životě

NLP jako průvodce při vytváření harmonie v životě ženy

Ženy dnes čelí řadě náročných úkolů a výzev, když se snaží skloubit své profesní kariéry, rodinné povinnosti a péči o sebe samotné. Udržení harmonie v jejich životě se může stát prakticky nemožné.

Ve světě práce jsou ženy často pod tlakem, aby se ukázaly jako stejně schopné a úspěšné jako mužští kolegové. Tento tlak může být ještě zesílen genderovým stereotypem, že jsou ženy méně schopné nebo méně ambiciózní než muži. Navíc, i když se ženy stále častěji dostávají na vedoucí pozice, stále čelí překážkám, jako je skleněný strop, genderová mzdová nerovnost a také opomíjené sexuální obtěžování.

Kromě toho se ženy často potýkají s nároky na svůj čas a energii v domácnosti a rodině. Matky, zejména ty, které pracují na plný úvazek, musí často řešit tzv. „druhou směnu“ – péči o děti a domácnost po návratu z práce, a to za situace, kdy se jejich partneři často nepodílí na domácích pracích rovným dílem.

Nakonec, v rámci péče o sebe samotné, mohou ženy čelit tlaku vypadat určitým způsobem nebo se chovat podle určitých společenských očekávání. Mnoho žen také bojuje s nedostatkem času pro sebe, což může vést k vyčerpání a stresu.

Není tedy překvapením, že se mnoho žen cítí přetížených a vystresovaných. Klíčem je najít rovnováhu mezi těmito různými aspekty života a naučit se říkat „ne“, když je to nutné. Odstranit svá limitující přesvědčení a obklopit se podporou ze strany partnera, rodiny, přátel nebo si najít profesionální pomoc a v neposlední řadě věnovat čas péči sama o sebe.

Co bývá důsledkem nerovnováhy

Ženy často vnímají pocit nutnosti zvládat všechny své role na 100% a je pro ně velmi těžké se s tímto vyrovnávat. Jak skloubit profesní povinnosti s péčí o rodinu a volným časem pro sebe. To se může zdát být nereálným úkolem. To vše může vézt až ke stavům, které vyvolávají v ženách smíšené pocity, jako například:

 • Vyčerpání: do tohoto stavu může ženy přivést neustálý běh mezi prací, rodinnými povinnostmi a péčí o sebe samé. Nedostatek času a energie často brání ženám v regeneraci a odpočinku, což může vést k emočnímu a fyzickému vyčerpání. Toto vyčerpání může mít vážné důsledky pro jejich zdraví a celkovou kvalitu života, včetně narušeného spánku, snížené imunity, dále ke snížení produktivity práce a narušení rodinného života.
 • Frustrace: žena může pociťovat frustraci z nedostatku času na plnění svých vlastních zájmů a potřeb, když musí neustále upřednostňovat potřeby jiných. Nedostatek prostoru pro osobní růst a zájmy může vést k pocitu ztráty identity, seberealizace a neuspokojení.
stres
 • Stres: žena proto často zažívá vysokou úroveň stresu. Snaží se zvládnout mnoho úkolů a povinností najednou, což jí může způsobovat pocit přetížení a nejistoty. Stres pak má negativní dopad na fyzické i duševní zdraví ženy, včetně problémů se spánkem, trávicích potíží, depresí nebo úzkosti. 
 • Vina: může se to zdát až neuvěřitelné, ale žena často pociťuje neustálý tlak a pocit viny, že nedokáže dostatečně dobře splnit očekávání ve všech oblastech svého života. Cítí se vinná, že není dostatečně přítomná pro svou rodinu, že se nedokáže plně oddat své práci nebo realizovat své kariérní záměry nebo že zanedbává své vlastní potřeby.
 • Nedostatečné nebo žádné hranice: ženy jsou často vedeny výchovou už od malička k poslušnosti, což vede k vytvoření spousty limitujících přesvědčení. Dochází k potlačování jejich pocitů a potřeb, upřednostňování potřeb druhých na úkor svých vlastních a to v nich časem vyvolává pocity nedostatečnosti, nízkého sebevědomí a nízké sebeúcty, což vede k prohlubování pocitů viny a pocitu ztráty vlastní identity, sebevědomí. 
 • Nedostatek rovnováhy: žena se často potýká s nedostatkem času nebo energie na to, aby mohla splnit všechny své povinnosti a závazky, a zároveň si užívala kvalitní čas s rodinou a péčí o sebe. Nedostatek rovnováhy mezi prací, rodinou a osobním životem může vést k pocitu ztráty kontroly nad svým životem.
 • Společenská izolace: žena nemá dostatek času a ani energie na to, aby se aktivně účastnila společenských aktivit a udržovala vztahy s přáteli a rodinou. To nakonec vede k pocitu izolace a osamělosti, což může negativně ovlivnit její psychcké zdraví a celkovou pohodu.

NLP jako průvodce při vytváření harmonie

Neurolingvistické programování, tzv. NLP, se pak může stát skvělým pomocníkem, podporou a klíčem k úspěchu pro takovou zaměstnanou ženu. NLP pomáhá ženám vytvářet si realistická očekávání, řešit pocity viny, měnit nefunkční přesvědčení za vysoce žádoucí a funkční nebo nalézat způsoby, jak si vytvářet čas pro sebe a pečovat o sebe samu.

Díky NLP mohou zaměstnané ženy překonat pocit nedostatečnosti a rozvíjet se v každé své roli, aniž by se přetěžovaly. NLP podporuje ženy v tom, aby si uvědomily, že není možné zvládnout všechno a že je důležité najít balanc, rovnováhu a vyváženost mezi svými různými rolemi.

A co si tedy pod zkratkou NLP nebo-li neurolingvistické programování můžeme představit?

NLP se zaměřuje na komunikaci mezi naší myslí a naším jazykem a na jejich vzájemné ovlivňování a následně, jak tato komunikace ovlivňuje naše chování a zkušenosti. NLP tedy nabízí různé techniky a nástroje, které pomáhají lidem změnit jejich myšlení, zlepšit komunikaci a dosáhnout svých cílů. Například, NLP může pomoci identifikovat a změnit negativní vzorce myšlení, rozvíjet lepší komunikační dovednosti a zvýšit sebevědomí, účinně pracovat s emocemi a rychleji dosahovat stanovených cílů.

V jakých oblastech nalezne NLP uplatnění?

Oblasti v jakých se NLP může skvěle uplatnit a pomoci právě ženám k rovnováze: 

 • Sebeuvědomění a nalezení priorit: NLP může pomoci ženě identifikovat a porozumět svým prioritám. Pomocí technik NLP může žena získat jasnější přehled o svých hodnotách a cílech a lépe pochopit, které činnosti jsou pro ni nejdůležitější. Tím může přehodnotit své povinnosti a zaměřit se na ty, které jsou skutečně důležité, a snížit tak pocit vyčerpání.
 • Identifikace nefunkčních vzorců chování: NLP může ženě pomoci rozpoznat a pochopit, jaké negativní vzorce z rodiny ovlivňují její život. Techniky NLP, mohou ženě pomoci získat hlubší povědomí o tom, jaké vzorce z rodiny přijala a jak ovlivňují její chování a myšlení. Následným přeprogramováním pomáhají techniky NLP změnit negativní myšlenkové vzorce a nahradit je pozitivnějšími a konstruktivnějšími. Techniky zaměřené na komunikaci s podvědomím, meditace a cílené afirmace mohou pomoci ženě přepsat negativní vzorce a nahradit je pozitivními a podporujícími myšlenkami a vzorci.
 • Vytvoření nových vzorců chování: pomocí NLP budujeme nové a zdravější vzorce chování. Techniky NLP, jako je modelování a vizualizace, práce se symboly,  mohou ženě pomoci představit si a napodobit vzorce chování, které jsou pro ni prospěšné a podporující. Tímto způsobem může žena postupně nahrazovat negativní vzorce z rodiny novými a zdravějšími.
 • Plánování a organizace: NLP může pomoci ženě vytvořit efektivní plánovací strategie a organizační systémy. Techniky NLP mohou pomoci ženě lépe rozvrhnout svůj čas a zdroje, což jí umožní efektivnější a produktivnější práci. Plánování a organizace mohou pomoci ženě vyhnout se přílišnému přetížení a vyčerpání.
Zvládání stresu
 • Zvládání stresu: NLP nabízí různé techniky pro zvládání stresu a uvolňování napětí. Techniky jako je vizualizace, afirmace, dechové cvičení a relaxace mohou ženě pomoci snížit úroveň stresu a vyčerpání. Může také pomoci ženě identifikovat a změnit negativní myšlenkové vzorce, které jí brání v odpočinku a regeneraci.
 • Komunikace a nastavení hranic: NLP může pomoci ženě zlepšit své dovednosti v komunikaci a stanovení hranic. Žena se může naučit jasně vyjádřit své potřeby a očekávání, a vyjednat si čas a prostor pro sebe a svůj odpočinek. Dále může pomoci ženě naučit se odmítnout nadměrné závazky a vytvořit si zdravé pracovní a rodinné prostředí.
 • Sebepéče a self-care: NLP může ženě pomoci nalézt a prioritizovat svou vlastní sebepéči. Techniky NLP mohou ženě pomoci identifikovat a naplánovat čas a aktivity, které jí nabízejí regeneraci a odpočinek. Může také pomoci ženě překonat pocit viny, který ji brání v péči o sebe, a naučit se důležitost sebepéče pro vyvážený život.

NLP jako mocný nástroj

Existuje mnoho technik NLP, které mohou být využity k dosažení vyváženého života. Například, techniky vizualizace a afirmace, komunikace s podvědomím, mohou pomoci ženám vytvořit jasnou vizi svého ideálního života a motivovat je k dosažení této vize. Techniky také mohou pomoci ženám zvládnout různé životní situace a nastavit si správný mindset pro dosažení harmonie mezi různými oblastmi jejich života. Mohou také pomoci pochopit a identifikovat situace a přesvědčení z minulosti a pomocí přeprogramování jejich významu změnit jejich vliv na život ženy. Zároveň s jejich pomocí mohou ženy zvyšovat a posilovat  svou motivaci, která se někdy ztrácí v závalu povinností. 

Je důležité si ale uvědomit, že NLP je pouze nástrojem a skutečná změna vyžaduje osobní úsilí a angažovanost. Zároveň je také potřeba respektovat, že každá žena je jedinečná a má své osobní potřeby a priority.  Znamená to tedy, že NLP může přinést ženám mnoho výhod a pomoci jim vytvořit vyvážený život, ale je také důležité vytvořit si jasnou vizi a stanovit si konkrétní cíle. Pouze tímto způsobem mohou ženy skutečně využít potenciál NLP a vytvořit harmonii mezi rodinnými, pracovními povinnostmi a osobním životem.

Závěrem, NLP je mocný nástroj, který může zaměstnaným ženám pomoci dosáhnout úspěchu ve svém profesním i osobním životě. Sebekontrola, komunikace, stanovování cílů, zvládání stresu, vyvážení pracovního a osobního života a pocit nutnosti zvládat všechny role ženy jsou klíčovými oblastmi, ve kterých NLP může přinést výrazné vylepšení. Zaměstnané ženy, které se naučí využívat principy NLP, mohou získat větší sebejistotu, efektivitu a spokojenost ve svém každodenním životě. NLP je tak klíčem k rozvoji a úspěchu zaměstnaných žen. NLP umožňuje zaměstnaným ženám lépe se poznat, komunikovat efektivněji, stanovovat a dosahovat cílů, zvládat stres, vyvážit pracovní a osobní život a překonat pocit nutnosti zvládat všechny své role. S pomocí NLP mohou ženy dosáhnout vyšší úrovně sebeuvědomění, vyvíjet se na profesní i osobní úrovni a dosáhnout vyváženosti a spokojenosti ve svém životě.

Zaujalo Vás co NLP může dokázat?

Máte k tomuto článku postřehy? Podělte se o ně!

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *